Reform Hareketleri – Neden Almanya’da Başladı ve Sonuçları

» » Reform Hareketleri – Neden Almanya’da Başladı ve Sonuçları

reform-hareketleri

Avrupa’da Hristiyanlık dininde görülen değişimlere reform denir. İlk defa 16. yy’da Almanya’da başlamıştır. Kökeni Fransızca olan reform kelimesi düzenlemek/yeniden şekillendirme anlamına gelmektedir.

Reform Nedenleri

 • Katolik Kilisesi’nin bozulması,
 • Kağıt ve matbaanın etkisi,
 • İncil’in milli dillere çevrilmesi,
 • Rönesans’ın etkisi,
 • Endülüjans meselesi,
 • Ekonomik durum (kilisenin zengin halkın fakir olması)
 • Siyasi durum (Parçalanmış halde olan Almanya’da Roma Germen İmparatoru Alman prenslikleri üzerinde hakimiyet kurmak istemiştir. Prensler, dinde reform yapmak isteyenleri desteklemiştir.)

Bu kapsamda sıfırdan var etmek opsiyonu olmayan Reform Hareketleri, hali hazırda var olan sistemlerin geliştirilmesi için ortam oluşturuştur. İlk kez 1932 senesinde kendini göstermeye başlamıştır. Reform Hareketlerinin Almanya’da gözlemlendiği de bilinmektedir. Dönemler içerisinde var olan yeniden yapılanma sistemlerinin zaman içerisinde farklı ülkeleri de etkisi altına alması uzun zaman almamıştır. Reform Hareketleri kapsamında özellikle Katolik Kilisesi’nin sistemi büyük oranda değişim yaşamıştır.

Reform Hareketleri Neden Almanya’da Başladı?

Bilindiği üzere Rönesans İtalya’da başlamış olan bir dönemi içermektedir. Reformun başlangıç yeri ise Almanya’dır.

 • Alman halkının İtalya halkına göre fakir olması,
 • Kilisenin etki alanından uzak olması,
 • İncil’in ilk kez burada milli dile çevrilmesi,
 • Kilisenin desteklediği Katolik Avusturya’nın Alman prenslikleri üzerinde otorite kurmak istemesi,

Martin Luther öncülüğünde reform hareketleri başladı. Alman prenslikleri ve halk Luther’i destekledi. Roma German İmparatorluğu’nun bu duruma karşı koyması üzerine halk olayı protesto etti ve böylece Protestanlık doğdu. Türklerin Avrupa’da ilerleyişi karşısında zor durumda kalan imparator barış yapmak zorunda kaldı.

1555 Ogsburg Antlaşması

Alman Prenslikleri ve Roma Germen İmparatorluğu arasında imzalanmıştır.

 • Protestanlık mezhebi resmen kabul edildi,
 • Alman prensleri, istediği mezhebe girme ve kabul ettirme hakkına sahip oldu,
 • Alman prensleri, kendi ülkelerinde din işlerinin mutlak hakimi oldular,
 • Alman prensleri, Protestenalığı kabul etmek istemeyen halkın göç etmesine izin verecekti,

Reform hareketi, Fransa’da Kalven tarafından desteklendi ve Kalvebizm mezhebi doğdu.

İngiltere’de kral bizzat reformu destekledi. Anglikan kilisesi kuruldu ve Anglikanilizm mezhebi doğdu.

İsviçre’de Presbiteryan mezhebi ortaya çıktı.

Bunun dışında Protestanlık İsveç, Danimarka ve İspanya gibi devletlere de yayıldı.

Reform Sonuçları

 1. Avrupa’da mezhep birliği bozuldu,
 2. Yeni mezhepler ortaya çıktı,
 3. Katolik kilisesi kendini yeniledi,
 4. Kilisenin malları yağmalandı,
 5. Protestan prens ve krallar ülkelerinde belirli siyasi otorite elde ettiler,
 6. Katolik krallar, yeni mezheplere karşı engizisyon mahkemelerini kurdular,
 7. Eğitim ve öğretim kilisenin elinden alındı, böylece laik eğitim kurumları ortaya çıktı,
 8. Avrupa sisyasi yönden büyük zarar gördü,
 9. Türklerin Avrupa’da ilerleyişi kolaylaştı.

Kanunin Sultan Süleyman, Hristiyan birliğini parçalamak amacıyla Protestanları desteklemiştir. Rönesans ve reform hareketleri Avrupa’da gelişmeyi önleyici faktörleri ortadan kaldırmıştır. 30 Yıl Savaşları ve 1648 Vestfalya Antlaşması ile süreç devam etmiştir.

Reform Hareketlerinin Almanya’da başlamış olmasının temel nedenlerinden biri insanların kilise konusunda Almanya’da daha rahat olmalıdır. Rahatlığın nedeni ise Almanya’nın özgürlükçü bir ülke olmasından ileri gelmemektedir. Dönemin Almanya’sı oldukça fakir bir yaşam sürmektedir. Halkın sefaletine karşın kiliselerdeki yaşam standartlarının yüksek olması, bireylerin kin gütmelerine neden olmuştur. Biriken kin neticesinde ise Almanlar, kiliseye karşı kolay bir şekilde başkaldırabilir hale gelmişleridir.

Siyasi birliği de olmayan Almanya bu çerçevede dinde yenilik isteyen gruplara ev sahipliği yapmaya başlamıştır. Reform Hareketlerinin siyasi yanı ise Avusturya Kralı’ndan kaynaklanmaktadır. Katolik olan Avusturya Kralı, hem Alman Kralını hem de prensleri baskılayarak kendi sözünün geçmesini istemiştir.

Reform Hareketlerinin Nedenleri

Reform Hareketlerinin nedenlerinde halkın kiliselere karşı olan güven duygusunun azalması etkin rol oynamaktadır. Dönemde skolastik düşünce çerçevesinde pek çok insan dine odaklı şekilde hayatlarını sürdürmektedir. Üstelik kiliseler, zamanla birlikte halka cennetten arsa satmaya başlamışlardır. Coğrafi Keşifler ile halk farklı alanlarda bilgi edinimi şansı elde etmiştir. Bunun yanı sıra artık matbaa daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sayede de halk, Katolik Kilisesi’nin yanlış olarak hareket ettiğini fark edebilmişlerdir.

Hareketlerin ilk patlak vermesi neticesinde kilisenin baskılarının da artması halkın Reform Hareketlerine daha çok yönelmesini sağlamıştır. Hareketlerin ortaya çıkmasında yapılan Haçlı Seferleri’nin etkisinin olduğu da bilinmektedir.

Reform Hareketlerinin Sonuçları

 • Gerçekleştirilen Reform Hareketleri sonrasında din adamları ve kilise büyük zararlar görmüştür.
 • Hareketler neticesinde öncesinde olmayan mezhep ayrılıkları Hristiyanlık camiasında var olmuştur.
 • Katolik, Ortodoks, Anglikanizm ve Protestan gibi yeni mezhepler ortaya çıkmıştır.
 • Cemaatini kaybetmek istemeyen Katolik Kilisesi ile içeriklerini yenileyerek yoluna devam etmek kararı almıştır.
 • Avrupa ülkelerini etkisi altına alan Reform Hareketleri neticesinde Osmanlı Devleti karlı çıkmıştır. Siyasi karışıklıklardan istifade eden Osmanlı, normalde olacağından daha hızlı bir şekilde Avrupa ilerleyişi kaydetmiştir.
 • Avrupa’nın siyasi birliğinin bozulmasının ya da gücünü kaybetmesinin nedeni olarak da Reform Hareketleri gösterilmektedir.

Reform Hareketlerindeki Önemli İsimler

Dünya üzerinde yer alan ayaklanmalarda ya da yapılan reformlarda pek çok farklı isim önderlik etmiştir. Reform Hareketleri önemli isimleri de hareketlere önderlik eden kişilerden meydana gelmektedir. Bu alanda John Calvin ve Martin Luther ilk akla gelenler olarak sayılmaktadır.

Katolik Kilisesi’nin olması gerektiği gibi davranmadığını düşünen Martin Luther bu alandaki tezini pek çok farklı kitapla kanıtlamaya çalışmaktadır.

Yapmış olduğu çalışmalar sonrasında sürgün cezası almasında karşın cezası iptal edilen Luther, Protestanlık mezhebinin de resmi kurucusu olarak kabul edilmektedir. Ünlü ismin Reform Hareketleri öncesinde, sırasında ve sonrasında yazmış olduğu kitaplar matbaa sayesinde kısa süre içerisinde okumak isteyen herkesin eline geçerek hareketlere destek olmuştur.

Preveze Deniz Savaşı

Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Islahat Fermanı

Antlasmalar.com Antlasmalar.com
3 dakikada okuyabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir